ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT [GDPR]


Személyes adatok kezeléséről

Jelen adatvédelmi tájékoztató ORMÁNDLAKY ANETT E.V. – XLC NYELVSTÚDIÓ felnőttképzési tevékenysége során kezelt személyes tanulói adatokra vonatkozik. Jelen dokumentum alapját az alábbi jogszabályok képezik:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
 • A 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet azaz GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény vonatkozó fejezetei.

A hivatkozott jogszabályok legfontosabb rendelkezései pld.:

„A személyes adatok kezelésének jogszerűnek és tisztességesnek kell lennie. A természetes személyek számára átláthatónak kell lennie, hogy a rájuk vonatkozó személyes adataikat hogyan gyűjtik, használják fel, azokba hogy tekintenek bele vagy milyen egyéb módon kezelik, valamint azzal összefüggésben, hogy a személyes adatokat milyen mértékben kezelik vagy fogják kezelni. Az átláthatóság elve megköveteli, hogy a személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatás, illetve kommunikáció könnyen hozzáférhető és közérthető legyen, valamint hogy azt világosan és egyszerű nyelvezettel fogalmazzák meg. Ez az elv vonatkozik különösen az érintetteknek az adatkezelő kilétéről és az adatkezelés céljáról való tájékoztatására, valamint az azt célzó további tájékoztatásra, hogy biztosított legyen az érintett személyes adatainak tisztességes és átlátható kezelése, továbbá arra a tájékoztatásra, hogy az érintetteknek jogukban áll megerősítést és tájékoztatást kapni a róluk kezelt adatokról. A természetes személyt a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokról, szabályokról, garanciákról és jogokról tájékoztatni kell, valamint arról, hogy hogyan gyakorolhatja az adatkezelés kapcsán megillető jogokat.  Jelen adatkezelési tájékoztatót úgy alakítottuk ki, hogy folyamatinak ennek az elvnek minden tekintetben megfeleljenek.”

„Annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése jogszerű legyen, annak az érintett hozzájárulásán kell alapulnia, vagy valamely egyéb jogszerű, jogszabály által megállapított alappal kell rendelkeznie, ideértve az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségeknek való megfelelés szükségességét, az érintett által kötött esetleges szerződés teljesítését, illetve az érintett által kért, a szerződéskötést megelőzően megteendő lépéseket.”

Az ORMÁNDLAKY ANETT E.V. – XLC NYELVSTÚDIÓ ezúton kéri adatszolgáltatóit jelen tájékoztató figyelmes elolvasására és tudomásul vételére. Mivel a dokumentum az ORMÁNDLAKY ANETT E.V. – XLC NYELVSTÚDIÓ szellemi tulajdonát képezi, és működésének speciális részleteit figyelembe véve hoztuk létre, arra kérünk mindenkit, hogy ne adja tovább semmilyen formában harmadik személy számára.

Intézményünk elkötelezett tanulóink, tanáraink és munkavállalóink személyes adatainak biztonságos tárolása és kezelése iránt. A tájékoztató célja, hogy ismertessük, milyen adatokat gyűjtünk, hogyan használjuk az adatokat, hogyan tudják kérni, hogy kevesebb információt kezeljünk róluk, és milyen folyamatokkal védjük személyes adataik biztonságát.

Amit vállalunk

 • Szigorú adatvédelmi intézkedéseket léptetünk életbe és minden más, velünk együttműködő szervezettől elvárjuk, hogy hasonlóan szigorú adatkezelési folyamatokat működtessen.
 • Minden tanulónknak és partnerünknek csak olyan marketing e-maileket küldünk, amelyhez személyesen hozzájárultak (pl. tájékoztatást szakmai szervezetek által szervezett továbbképzésekről). Minden címzett megkapja a lehetőséget arra, hogy döntsön erről, és döntését később megváltoztathassa, esetleg visszavonja vagy korlátozza.
 • Ha személyes adatokat kérünk és kezelünk, akkor elmagyarázzuk, miért kérjük az adatokat és mihez fogjuk azokat használni, kivel osztjuk meg azokat.
 • Csak akkor gyűjtünk személyes adatokat, ha ez adatvédelemi szempontból jogszerű.
 • Csak annyi személyes adatot kérünk, amennyi szükséges ahhoz, hogy szolgáltatásainkat megfelelő szinten tudjuk nyújtani, amennyi szerződéseinkhez, illetve a törvényi előírások betartásához szükséges.
 • A személyes adatokat kizárólag arra a célra használjuk, amelyre eredetileg gyűjtöttük őket.
 • Érzékeny vagy különleges kategóriájú adatot nem kezelünk.
 • Ha valaki szeretné megtudni, milyen személyes adataink vannak róla, vagy szeretné azokat módosítani vagy törölni, akkor ezt bármikor kérheti úgy, hogy ír az info@xlc.hu e-mail címre. A kérést haladéktalanul teljesítjük, feltéve, hogy az nem ellentétes törvényi vagy szerződéses kötelezettségeinkkel.

 INTÉZMÉNYÜNK (adatkezelő) ADATAI

 

Név: Ormándlaky Anett e.v. – XLC Nyelvstúdió
Székhely: 9022 Győr Czuczor Gergely utca 36. 6./3.
Képviselő: Ormándlaky Anett
Cégjegyzékszám/Nyilvántartási szám: 148210
Adószám: 62347989-1-28
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/002944
E-mail: info@xlc.hu
Telefonszám: +3630 75 71 779
Honlap: www.xlc.hu

  

A KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK ÉS RÉSZTVEVŐK ADATKEZELÉSE

Amennyiben Ön az XLC Nyelvstúdió szervezésében bejelentés alapján megvalósuló képzésen vesz részt, úgy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény értelmében az XLC Nyelvstúdió intézménynek a következő adatokat kell Öntől elkérnie és kezelnie:

1. Legmagasabb iskolai végzettség:
2. Viselt neve:
3. Születési neve:
4. Anyja születési neve:
5. Születési ország, hely és idő:
6. Elektronikus levelezési címe:
7. Oktatási azonosítója: (ha már van)
8. Idegennyelv-ismeret (nyelv és KER szint, amennyiben a képzés szempontjából releváns):
9. Telefonszáma:

 

A felnőttképzési szerződésben képzésre jelentkező illetve résztvevő tudomásul veszi, hogy a fenti adatok a felnőttképzési törvény és végrehajtási rendelete alapján adatok az alábbiak szerint kezelendőek:

1 – 6. sorszám: Kötelezően megadandóak, továbbításra kerülnek adatszolgáltatás során felnőttképzési igazgatási szerv számára. Ezen adattovábbítást képzésben résztvevő megtilthatja. Amennyiben erről rendelkezni kíván, azt írásban kell megtennie (fktv. 15§ ab pontja)!

1 – 9. sorszám: Kötelezően megadandó adatok, ha képzésben résztvevő nem kívánja megadni BÁRMELYIK adatot, akkor nem vehet részt a képzésen. Ezen adatok megadását az fktv. 21§ írja elő.

Az ORMÁNDLAKY ANETT E.V. – XLC NYELVSTÚDIÓ vállalja, hogy a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján kezelt – Résztvevővel kapcsolatos – személyi adatokat, valamint a képzés megkezdéséhez és folytatásához – a Résztvevő oldaláról – szükséges feltételek meglétét igazoló dokumentumokat (a törvényben meghatározott kivételtől eltekintve) harmadik személy számára csak a Résztvevő hozzájárulásával adja ki. Képzésben részt vevő a felnőttképzési szerződés aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő adatai kezeléséhez. Tudomással bír arról, hogy az adatok kezelése képző intézmény jogszabályban előírt kötelezettsége, ez a jogszabály az adatkezelés alapja. Az adatkezelés ideje 8 év.

Az adataihoz a képző intézmény részéről az oktatásszervező, az adminisztrátor munkatárs(ak), valamint a pénzügyekkel megbízott munkatárs(ak) és az oktató(k) férhet hozzá.

A képző intézmény az Ön adatait harmadik fél részére nem továbbítja, de hatósági ellenőrzéskor a hatóság képviselői betekinthetnek az Ön adatait is tartalmazó képzési dokumentációkba.

Mire használjuk a személyes adatokat?

 • Tanfolyamok szervezéséhez (tanári naptár, óradíjak, terembeosztás, helyettesítés kérés)
 • Minőségi oktatói munka biztosításához (tanfolyam dokumentáció, jelenléti ív, haladási napló, továbbképzés)
 • Szolgáltatásunk minőségének méréséhez (óralátogatás, visszajelzések)
 • Adatgyűjtésre és megosztásra vonatkozó törtvényi szabályozások betartása érdekében (pl. elégedettségmérési eredmények közzététele).

Kikkel osztjuk meg a személyes adatokat?

A személyes adatokat megosztjuk a nyelviskola munkavállalóival az oktatás szervezése érdekében.

A tanfolyamokkal kapcsolatos adatokat megosztjuk azokkal a tanárokkal / munkavállalókkal is, akikkel közösen tanít a tanár / munkavállaló tanfolyamokon, hogy tudjanak a képzésről egymással kommunikálni.

Vállalati képzések esetén a tanár / munkavállaló elérhetőségi adatait, és az általa vezetett tanfolyam adminisztrációt megosztjuk a megrendelővel, így pld. a szintfelmérők eredményét, a haladási naplót, a jelenléti kimutatásokat, kiértékeléseket, visszajelzéseket.

Pénzügyi adatainkat megosztjuk a könyvelőnkkel.

Megoszthatjuk az adatokat állami szervekkel kérésükre, amennyiben ez törvényileg megalapozott.

Minden magánszeméllyel és szervezettel, mely hozzáfér a személyes adatokhoz, miközben megbízásunkból részt vesz a szolgáltatásaink teljesítésében, szerződést kötünk a személyes adatok védelmének biztosítása és az adatvédelmi törvények betartása érdekében. Időnként független auditorral ellenőrizzük, hogy a szolgáltatók megfelelnek-e az elvárásainknak.

Hogyan gondoskodunk a személyes adatok biztonságáról?

Az internet nem biztonságos médium, ezért online kommunikációs technológia segítségével (mint e-mailben) küldött információ biztonságossága nem garantálható. A személyes adat hozzánk történő érkezését követően fizikai és elektronikus értelemben is biztonságban van, és az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.

Mit teszünk a biztonság érdekében:

 • Mindenkit, aki tevékenysége során az általunk kezelt személyes adatokhoz hozzáfér és / vagy azokat kezeli, szerződésben kötelezünk (pl. munkaszerződés, vállalati szolgáltatási szerződés) adatvédelmi szabályzatunk betartásár
 • Minimalizáljuk a tanfolyamok során nyomtatott dokumentáció mennyiségét. A nem releváns dokumentumokat megsemmisítjük. Amit lehet, elektronikusan tárolunk, a papíralapú dokumentumokat elzárva tároljuk úgy, hogy csak az iskolaszemélyzet férjen hozzá és közülük is csak az illeték
 • Az irodai számítógépek külön zárható szobában vannak, minden számítógép jelszóval védett. Csak az ügyfélszolgálati számítógépen tárolunk adatot, a többi számítógépen nem, hanem a hálózato A hálózaton tárolt adatokról rendszeresen biztonsági másolat készül. A számítógépekhez csak az iskolaszemélyzet fér hozzá, mindenkinek saját felhasználói hozzáférése van.
 • A személyes adatok elektronikus tárolása és kezelése egy online felhőalapú rendszerben történik, mely megfelel az adatvédelmi szabályokn Használatához bejelentkezés szükséges, az adatokat titkosítva továbbítja, az adatok védelmét biztonságos szoftver és hardver infrastruktúra kialakításával éri el, az adatokról legalább napi rendszerességgel másolat készül.

Jogok, jogorvoslat

Az alábbiakban ismertetjük, hogy a vonatkozó jogszabályok pontosan milyen jellegű jogokat biztosítanak az Ön számára.

A tájékoztatáshoz való jog: a személyes adatainak kezeléséről Ön bármikor jogosult megfelelő tájékoztatást kapni, írásban vagy szóban, amely a megalapozott kérelme alapján történik. A kérelemre egy hónapon belül (esetlegesen két hónap meghosszabbítással) kell megadni a megfelelő tájékoztatást, amelyért díj nem számolható fel.

A hozzáférés joga: abban az esetben, ha a személyes adatait nem Ön közvetlenül adta meg, bármikor kérhet visszajelzést azzal kapcsolatosan, hogy adatainak kezelése folyamatban van-e, és milyen jellegű adatait kezeljük, kiknek, hová továbbítjuk, meddig tároljuk, azaz minden, a személyes adatával kapcsolatos tájékoztatásra, beleértve az automatizált döntéshozatalra tényére, a profilalkotásra vonatkozó felvilágosítást is. Az adatokat Ön másolatban el is kérheti.

A helyesbítéshez való jog: Ön kérheti a nem pontosan vagy hiányosan rögzített adatainak ésszerű időn belüli kijavítását.

A törléshez való jog: Ön kérheti, hogy adatait ésszerű határidőn belül töröljék az adatbázisból, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyhez gyűjtötték, vagy ha Ön visszavonja az adataidnak kezelésére vonatkozó hozzájárulását, vagy tiltakozik adatainak kezelése ellen, vagy ha adatait jogellenesen kezelték.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: ha valamilyen okból Ön vitatja, hogy az adatainak kezelése megfelelő módon történik, addig, ameddig ez nem tisztázódik, korlátozhatja adatainak használatát.

A tiltakozáshoz való jog: Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait kezeljék, így ebben az esetben a képző intézmény az adatait nem kezelheti tovább.

A panasztételhez való jog: ha Önnek az adatainak kezelésével kapcsolatban valamilyen kifogása van, panaszt tehet az illetékes hatóságnál: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400, www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu

A bírósághoz fordulás joga: ha az adatainak kezelésével kapcsolatos jogai sérülnek, Ön jogosult arra, hogy bírósághoz forduljon.

Az adathordozhatósághoz való jog: amennyiben Ön igényli, megkaphatja adatait elektronikus adathordozón, vagy kérheti, hogy ezeket a képző intézmény egy másik intézménynek továbbítsa.

Adatvédelmi tájékoztató módosítása

Ha az adatvédelmi folyamatainkban változás következik be, akkor a módosított Adatkezelési tájékoztatót honlapunkon haladéktalanul nyilvánosságra hozzuk.

Please visit Appearance->Widgets to add your widgets here